Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniowa na lata 2017 i 2018  
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na te  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Wiśniowa  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
strzyżowski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2016-10-28  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2016-11-08 10:00  
Numer zgłoszenia
332370 - 2016  

 


Ogłoszenie nr 332370 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.
 
 
Wiśniowa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniowa na lata 2017 i 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
ponad 30%
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:nie dotyczy
Informacje dodatkowe:nie dotyczy

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiśniowa, krajowy numer identyfikacyjny 69058221700000, ul. Wiśniowa 150, 38124 Wiśniowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 775 062, e-mail , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.wisniowa.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.bip.wisniowa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.wisniowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie
nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Wyłącznie w formie papierowej w zamkniętej kopercie lub opakowaniu
Adres:
Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pokój nr 2 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniowa na lata 2017 i 2018
Numer referencyjny: 271.1.11.2016.Ś
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniowa oraz ich zagospodarowaniu.

2.Odpady będą odbierane z terenu gminy Wiśniowa od mieszkańców, którzy mieszkają stale i czasowo na terenie 13 sołectw: Wiśniowa, Pstrągówka, Szufnarowa, Jaszczurowa, Tułkowice, Kożuchów, Kalembina, Niewodna, Różanka, Jazowa, Kozłówek, Markuszowa, Oparówka.

3.Liczba mieszkańców ok. 7 200 osób zamieszkujących ok. 2 000 nieruchomości.

4.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie:

1)Zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach i pojemnikach z budynków mieszkalnych, w ilości ok. 1040 Mg.

2)Segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach i wystawionych na trasie odbioru, podanych poniżej rodzajów odpadów w ilości ok. 640 Mg :

a) papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, oraz opakowania biodegradowalne 20 01 01, 15 01 01, 15 01 04, 20 01 40, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06,

b) szkło opakowaniowe kolorowe i bezbarwne, ( kod 20 01 02, 15 01 07 )

c) odpady ulegające biodegradacji ( odpady kuchenne i ogrodowe) ( kod 20 01 08, 20 02 01),

3)Pozostałych odpadów zebranych z mobilnych punktów zbiórki w łącznej ilości ok. 240 Mg :

a) Zużytych opon o kodzie 16 01 03,

b) mebli i odpadów wielkogabarytowych kodzie 20 03 07,

c) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z zastrzeżeniem, iż odpady te pochodzą z drobnych remontów, na które nie jest wymagane uzyskanie stosownego zezwolenia), kod 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03.

4)oszacowany wagowo udział poszczególnych frakcji odpadów wynosi około: odpady zmieszane – 54%, papier i tektura – 3%, tworzywa sztuczne – 10%, metal – 4% szkło – 13%, odpady biodegradowalne – 3%, pozostałe odpady - 13%.

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2018

II.9) Informacje dodatkowe: brak
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wiśniowa
Informacje dodatkowe brak
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia – 70 000 zł
Informacje dodatkowe brak
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w ilości co najmniej 500 ton rocznie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca musi udowodnić, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia publicznego Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował odpowiednim sprzętem: a)Co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych b)co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych c)co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: brak
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)Wpis do rejestru działalności regulowanej 2)Wykaz wykonanych usług (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) 3) Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia - zał. nr 5 do SIWZ ), 4)Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia – 70 000 zł
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
brak
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru (zał. Nr 1 do SIWZ); 2)wypełniony formularz cenowy, ( zał. nr 8 do SIWZ) 3)ewentualne pełnomocnictwo, 4)dowód wniesienia wadium (w formie innej niż pieniężna, należy załączyć do oferty w formie oryginału), 5)parafowany projekt umowy (zał. Nr 7 do SIWZ)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wymagane wadium 8000.00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
brak

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 0.6
Ilość dodatkowych worków (120 l) 0.3
Termin płatności faktury 0.1

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy.
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
Nie dotyczy.

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy.
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy.
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotyczy.
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy.
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy.
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Nie dotyczy.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Nie dotyczy.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy.
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Nie dotyczy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą to być:

1)działanie siły wyższej;

2)zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

3)zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki VAT;

4)wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;

5)zmiany rachunków bankowych, z których lub na które dokonywane będą przelewy.

6)zmiany sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian organizacyjnych lub prawnych skutkujących utratą statusu jako zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu centralnego województwa podkarpackiego przez Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjno – Usługowe „ZAGRODA” Sp. z o. o. ul. 1 – Maja 38b, 38-100 Strzyżów
 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08/11/2016, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody: Nie dotyczy.

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: Brak.

Załączniki

  SIWZ.pdf 7,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. 1 - FORMULARZ OFERTOWY.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. 2 Oświadczen...powaniu.docx 19,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. 3 Oświadczen...luczenia.docx 20,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. 4 Wykaz usług.doc 78 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. 5 Wykaz narz...hnicznych.doc 34 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. 6 Oświadczen...pitałowa.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. 7 Projekt umowy.doc 105 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. 8 Formularz cenowy.doc 34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana SIWZ 28.10.2016.pdf 252,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarc...rg odpady.jpg 305,79 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...17 i 2018.pdf 374,13 KB (pdf) szczegóły pobierz