2018-01-19

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa

Wiśniowa, dnia 11.01.2018r.

 

P.6840.13.2017

 

O g ł o s z e n i e

 

Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28 , 37 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2016r. poz. 2147) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

 

Podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa

 

Ozn.

KW

Nr działki

i położenie

Pow.

działki

Opis

Cena wywoławcza

zł.

Wadium

zł.

RZ1S/00023545/0

1293

Szufnarowa

0,17 ha

Nieruchomość gruntowa (RIVb) niezabudowana usytuowana na równym terenie. Porośnięta niekoszoną trawą. Kształt zbliżony do trapezu. Dostęp do drogi gminnej.

2.570,00

250,00

RZ1S/00023545/0

1311

Szufnarowa

0,10

ha

Nieruchomość gruntowa (LsIII,LzrPsIV,LzrRIVa,LzrRIVb) niezabudowana usytuowana na nierównym terenie, porośnięta drzewami. Kształt zbliżony do trapezu. Bez dostępu do drogi.

759,00

100,00

RZ1S/00023545/0

1321

Szufnarowa

0,17 ha

Nieruchomość gruntowa (LzrRIVa) niezabudowana, usytuowana na równym terenie, porośnięta drzewami. Kształt zbliżony do trapezu. Dostęp do drogi gminnej.

1.221,00

150,00

RZ1S/00040665/2

989/4

Szufnarowa

0,28 ha

Nieruchomość gruntowa (PsIV)  niezabudowana, usytuowana na pochyłym terenie o wystawie południowej, porośnięta drzewami. Kształt zbliżony do prostokąta. Bez dostępu do drogi.

25.900,00

+23% VAT

2.500,00

RZ1S/00021321/0

176/1

Kozłówek

0,29
ha

Nieruchomość gruntowa (RIIIb, RIVa)  niezabudowana,
usytuowana na równym terenie, porośnięta niekoszona trawą. Kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Bez dostępu do drogi.

3.100,00

300,00

RZ1S/00049158/8

694/9

Kozłówek

0,0937
ha

Nieruchomość gruntowa (RIIIb) niezabudowana usytuowana na równym terenie, Kształt zbliżony do trapezu. Dostęp do drogi powiatowej.

1.285,00

150,00

RZ1S/00032299/6

1248/3

Niewodna

0,26 ha

Nieruchomość gruntowa (PsIV, RIVa)  niezabudowana,
usytuowana na pochyłym terenie, porośnięta niekoszoną trawą. Kształt zbliżony do prostokąta. Bez dostępu do drogi.

25.000,00

+23% VAT

2.500,00

RZ1S/00029216/7

262/1

Jaszczurowa

0,8633 ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna, dąb. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.  

Brak planu urządzenia lasu.

24.300,00

+23% VAT

2.500,00

RZ1S/00029216/7

262/2

Jaszczurowa

0,5751ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna, dąb. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.  

Brak planu urządzenia lasu.

16.500,00

+23% VAT

1.500,00

RZ1S/00029216/7

262/3

 Jaszczurowa

0,4778ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna, dąb. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy. 

Brak planu urządzenia lasu.

13.300,00

+23% VAT

1.500,00

RZ1S/00029216/7

 

296/1

Jaszczurowa

1,1765ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna, dąb. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.  

Brak planu urządzenia lasu.

42.800,00

+23% VAT

4.000,00

RZ1S/00029216/7

296/2

Jaszczurowa

0,7714 ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna, dąb. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy. 

 Brak planu urządzenia lasu.

26.400,00

+23% VAT

2.500,00

 

 

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 27 lutego 2018r.w Urzędzie Gminy w Wiśniowej pokój nr 8a.

 

- godz. 800     - Szufnarowa 1293

- godz. 830     - Szufnarowa 1311

- godz. 900     - Szufnarowa 1321

- godz. 930      - Szufnarowa 989/4

- godz. 1000   - Kozłówek 176/1

- godz. 1030   - Kozłówek 694/9

- godz. 1100   - Niewodna 1248/3

- godz. 1130   - Jaszczurowa 262/1

- godz. 1200   - Jaszczurowa 262/2

- godz. 1230   - Jaszczurowa 262/3

- godz. 1300   - Jaszczurowa 296/1

- godz. 1330 – Jaszczurowa 296/3

 

Do ceny netto ustalonej w przetargu na działki nr 989/4 Szufnarowa i 1248/3 Niewodna,
oraz działki leśne doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Działki leśne położone są w Czarnorzecko -  Strzyżowskim parku Krajobrazowym.

 

Kandydaci na nabywców zobowiązani są przed przetargiem do zapoznania się ze stanem prawnym
i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

 

Wadium ww. wysokościach należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Gminy w Wiśniowej lub na konto Urzędu Gminy Wiśniowa; BS Strzyżów O Wiśniowa Nr 06 9168 1043 4200 0143 2000 0040 najpóźniej
w dniu 22 lutego 2018r. (data wpływu na konto).

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników  jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT stanowić będzie cenę sprzedaży. Kandydat na nabywcę jest obowiązany uiścić cenę sprzedaży w kasie Urzędu Gminy w Wiśniowej przed podpisaniem umowy kupna sprzedaży.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Osoba ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia Umowy sprzedaży.

Sporządzenie aktu notarialnego odbywa się na koszt nabywcy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informuje się :

Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się
z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.Granice działek nie będą geodezyjnie wznawiane ani okazywane na gruncie.

 

Szczegółowej informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, pokój nr 8a lub telefonicznie: 0172775062, wew. 36.

 

Wiśniowa, dnia 11.01.2018r.

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach 22.01.2018r. do 21.02.2018r./włącznie/ w:

-                 na tablicy ogłoszeń w UG Wiśniowa,

-                 w 13 sołectwach,

-                 na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie,

-                 w gazecie „Super Nowości”

-                 oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wisniowa.pl

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się