2016-05-24

DRUGI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa

 

O g ł o s z e n i eWójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28 , 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

Podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

DRUGI  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa

 

Ozn.

KW

Nr działki

i położenie

Pow.

działki

Opis

Cena

wywoławcza zł.

Wadium zł.

RZ1S/00032299/6

1248/3

Niewodna

0,26 ha

Nieruchomość gruntowa (RIVa, PsIV) niezabudowana usytuowana na pochyłym terenie o wystawie wschodniej, bez dostępu do drogi. Uzbrojona w sieć gazową i elektryczną. Kształt zbliżony do prostokąta.

17.500,00

+ 23% VAT

1.800,00

RZ1S/00049158/8

694/9

Kozłówek

0,0937 ha

Nieruchomość gruntowa (RIIIb), niezabudowana, leży
w sąsiedztwie drogi publicznej asfaltowej.

1.156,00

200,00

RZ1S/00021321/0

176/1

Kozłówek

0,29
ha

Nieruchomość gruntowa (RIIIb, RIVa)  niezabudowana,
w kształcie wydłużonego prostokąta, bez dostępu do drogi.

2.790,00

300,00

RZ1S/00040665/2

752 Szufnarowa

0,21
ha

Nieruchomość gruntowa (RIVa, PsIV) niezabudowana usytuowana na równym terenie, leży przy drodze gminnej.

2.475,00

300,00

RZ1S/00040665/2

989/4 Szufnarowa

0,28 ha

Nieruchomość gruntowa (PsIV)  niezabudowana,
w kształcie zbliżonym do prostokąta, bez dostępu do drogi publicznej.

18.130,00

+23% VAT

2.000,00

RZ1S/00038635/6

387/2 Oparówka

0,29 ha

Nieruchomość gruntowa (RIVb)  niezabudowana,
w kształcie zbliżonym do litery L, leży przy drodze polnej.

3.420,00

400,00

 

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 05 lipca 2016 roku, w Urzędzie Gminy w Wiśniowej pokój nr 8a  w godzinach:

10:00 – dz. nr 1248/3 Niewodna

10:30 – dz. nr 694/9 Kozłówek

11:00– dz. nr 176/1 Kozłówek

11:30 – dz. nr 752 Szufnarowa

12:00 – dz. nr 989/4 Szufnarowa

12:30 – dz. nr  387/2 Oparówka

 

Do ceny netto ustalonej w przetargu na działki nr 1248/3 Niewodna i 989/4 Szufnarowa doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Kandydaci na nabywców zobowiązani są przed przetargiem do zapoznania się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

 

Wadium ww. wysokości należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Gminy w Wiśniowej lub na konto Urzędu Gminy Wiśniowa; BS Strzyżów O Wiśniowa Nr 06 9168 1043 4200 0143 2000 0040 najpóźniej w dniu 0 1 lipca 2016r.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników  jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu (plus należny podatek VAT) stanowić będzie cenę sprzedaży. Kandydat na nabywcę jest obowiązany uiścić cenę sprzedaży w kasie Urzędu Gminy w Wiśniowej przed podpisaniem umowy kupna sprzedaży lub na konto Urzędu Gminy BS Strzyżów O Wiśniowa nr 40 9168 1043 4200 0143 2000 0010 na trzy dni przed podpisaniem umowy kupna sprzedaży.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Osoba ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia Umowy sprzedaży.

Sporządzenie aktu notarialnego odbywa się na koszt nabywcy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informuje się :

Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Granice działek nie będą geodezyjnie wznawiane ani okazywane na gruncie.

Szczegółowej informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, pokój nr 8a lub telefonicznie: 0172775062, wew. 36.

 

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach 30.05.2016r. do 29.06.2016r./włącznie/ w:

  • na tablicy ogłoszeń w UG Wiśniowa,
  •  w 13 sołectwach,
  • na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie,
  • zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wisniowa.pl 

 

 

WÓJT

Marcin Kut