2018-02-02

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego: Garaż o powierzchni 24,15m2, w budynku Ośrodka Zdrowia w Markuszowej.

Wiśniowa, dnia 30.01.2018r.

 

P.7151.28.2017

 

O g ł o s z e n i e

 


Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem następującego lokalu użytkowego:

Garaż o powierzchni 24,15m2, znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Markuszowej.

Cena wywoławcza czynszu za 1 m² powierzchni wynosi 1,35 zł, netto, miesięcznie.

Inne opłaty ponosi najemca we własnym zakresie wg wskazań liczników i na podstawie odrębnych umów z usługodawcami.


Umowa najmu lokali zawarta zostanie na czas oznaczony – do lat trzech. 

Przetarg na przedmiotowy lokal odbędzie się 20 lutego 2018 roku, o godzinie 13:00 w pokoju nr 8a w Urzędzie Gminy w Wiśniowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30,00 zł. w kasie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 20 lutego 2018r. do godziny 12:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 8a Urzędu Gminy codziennie w godz. od 900-1500 lub pod nr telefonu (017) 2775062 w. 36.

Zastrzega się unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Wiśniowa, dn. 30.01.2018r.


Wywieszono na tablicach ogłoszeń w dniach 05.02.2018r. do 19.02.2018r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się