2016-10-14

Publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż drewna opałowego jesionowego

Wiśniowa, dnia 13.10.2016 r.

 

Ś.6131.8.12.2016

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446)

 

Podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

PUBLICZNY   PRZETARG   USTNY   (LICYTACJA)

na sprzedaż drewna opałowego jesionowego

 

Drewna opałowego:

Ilość m3

w grupie

Gatunek drewna

Cena wywoławcza netto za ilość w grupie

Postąpienie

Wadium

4,00

jesionowe

444,00 zł

5,00 zł

44,00 zł

1,50

jesionowe

167,00 zł

5,00 zł

17,00 zł

2,00

jesionowe

222,00 zł

5,00 zł

22,00 zł

7,00

jesionowe

777,00 zł

5,00 zł

78,00 zł

3,00

jesionowe

333,00 zł

5,00 zł

33,00 zł

 

UWAGA! Cena wywoławcza dotyczy całej grupy drewna.

 

na sprzedaż drewna tartacznegojesionowego

Drewna tartacznego o średnicy pnia do 24 cm:

Ilość m3

Gatunek drewna

Cena wywoławcza netto

Postąpienie

Wadium

1,33

jesionowe

589,00 zł

10,00 zł

59,00 zł

 

 

Drewna tartacznego o średnicy pnia od 25 do 34 cm:

Ilość m3

Gatunek drewna

Cena wywoławcza netto

Postąpienie

Wadium

6,01

jesionowe

3372,00 zł

50,00 zł

337,00 zł

 

 

Drewna tartacznego o średnicy pnia powyżej 35 cm:

Ilość m3

Gatunek drewna

Cena wywoławcza netto

Postąpienie

Wadium

0,79

jesionowe

527,00 zł

10,00 zł

53,00 zł

 

UWAGA! Cena wywoławcza dotyczy całej ilości m3 drewna.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 październik 2016r. (poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy, pokój nr 18.

Wadium ww. wysokości należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Gminy w Wiśniowej najpóźniej dzień przed licytacją do dnia tj. 21.10.2016r. do godz. 1500  lub w dniu 24.10.2016r. w kasie Urzędu Gminy do godz. 1330.

W/w drewno można oglądać na terenie działki nr ewid. 1092/6 położonej w Wiśniowej (teren po byłym placu targowym).

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium na warunkach i w kwocie określonej w REGULAMINIE PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO – drewna opałowego i tartacznego, oraz zapoznać się z w/w regulaminem, dostępnym na stronie www.wisniowa.pl – składając Oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2.

Szczegółowej informacji o drewnie będącym przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Wiśniowej, pokój nr 10 lub telefonicznie: 2775063, wew. 20.

 

WÓJT

Marcin Kut

 

 

Załączniki

  REGULAMIN PRZETARGU...TACZNEGO.docx 20,65 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się