2016-03-11

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości

Wiśniowa, dnia 08.03.2016r.

 

P.6840.13.2016

 

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28 , 37 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn.zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

 

Podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa

 

Ozn.

KW

Nr działki

i położenie

Pow.

działki

Opis

Cena

wywoławcza zł.

Wadium zł.

RZ1S/00039136/5

910

Niewodna

0,37 ha

Nieruchomość gruntowa (RIVb, PsV) niezabudowana usytuowana na pochyłym terenie o wystawie południowej, bez dostępu do drogi. W części porośnięta tarniną i brzozami samosiejkami. Kształt równoległoboku.

3.737,00

400,00

RZ1S/00032299/6

1248/3

Niewodna

0,26 ha

Nieruchomość gruntowa (RIVa, PsIV) niezabudowana usytuowana na pochyłym terenie o wystawie wschodniej, bez dostępu do drogi. Uzbrojona w sieć gazową i elektryczną. Kształt zbliżony do prostokąta.

25.000,00

+ 23% VAT

2.500,00

RZ1S/00032296/5

5/8

Kozłówek

0,3070 ha

Nieruchomość gruntowa (PsV) niezabudowana, usytuowana na równym terenie, z dostępem do drogi.

2.855,00

300,00

RZ1S/00032296/5

5/6

Kozłówek

0,60 ha

Nieruchomość gruntowa( PsV) niezabudowana usytuowana na równym terenie, z dostępem do drogi. W małej części porośnięta wierzbami.

7.140,00

700,00

RZ1S/00049158/8

694/9

Kozłówek

0,0937 ha

Nieruchomość gruntowa (RIIIb), niezabudowana, leży
w sąsiedztwie drogi publicznej asfaltowej.

1.285,00

200,00

RZ1S/00021321/0

176/1

Kozłówek

0,29
ha

Nieruchomość gruntowa (RIIIb, RIVa)  niezabudowana,
w kształcie wydłużonego prostokąta, bez dostępu do drogi.

3.100,00

300,00

RZ1S/00040665/2

752 Szufnarowa

0,21
ha

Nieruchomość gruntowa (RIVa, PsIV) niezabudowana usytuowana na równym terenie, leży przy drodze gminnej.

2.750,00

300,00

RZ1S/00023545/0

1128

Szufnarowa

0,07 ha

Nieruchomość gruntowa (PsIV, RIVa, RIVb)  niezabudowana,
w kształcie zbliżonym do prostokąta, bez dostępu do drogi.

987,00

100,00

RZ1S/00023545/0

1501 Szufnarowa

0,08 ha

Nieruchomość gruntowa (RIIIb, RIVa)  niezabudowana,
w kształcie wydłużonego prostokąta, bez dostępu do drogi.

1.074,00

100,00

RZ1S/00040665/2

989/4 Szufnarowa

0,28 ha

Nieruchomość gruntowa (PsIV)  niezabudowana,
w kształcie zbliżonym do prostokąta, bez dostępu do drogi publicznej.

25.900,00

+23% VAT

2.500,00

RZ1S/00038635/6

387/2 Oparówka

0,29 ha

Nieruchomość gruntowa (RIVb)  niezabudowana,
w kształcie zbliżonym do litery L, leży przy drodze polnej.

3.800,00

400,00

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016r.w Urzędzie Gminy w Wiśniowej pokój nr 8a.

- godz. 800     - Niewodna 910

- godz. 830     - Niewodna 1248/3

- godz. 900     - Kozłówek 5/8

- godz. 930      - Kozłówek 5/6

- godz. 1000   - Kozłówek 694/9

- godz. 1030   - Kozłówek 176/1

- godz. 1100   - Szufnarowa 752

- godz. 1130   - Szufnarowa 1128

- godz. 1200   - Szufnarowa 1501

- godz. 1230   - Szufnarowa 989/4

- godz. 1300   - Oparówka 387/2

 

- god

Do ceny netto ustalonej w przetargu na działki nr 1248/3 Niewodna i 989/4 Szufnarowa doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Kandydaci na nabywców zobowiązani są przed przetargiem do zapoznania się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

Wadium ww. wysokościach należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Gminy w Wiśniowej lub na konto Urzędu Gminy Wiśniowa; BS Strzyżów O Wiśniowa Nr 06 9168 1043 4200 0143 2000 0040 najpóźniej w dniu 14 kwietnia 2016r. (data wpływu na konto).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT stanowić będzie cenę sprzedaży.

Kandydat na nabywcę jest obowiązany uiścić cenę sprzedaży w kasie Urzędu Gminy w Wiśniowej przed podpisaniem umowy kupna sprzedaży.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Osoba ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia Umowy sprzedaży. Sporządzenie aktu notarialnego odbywa się na koszt nabywcy. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informuje się :

Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.Granice działek nie będą geodezyjnie wznawiane ani okazywane na gruncie.

Szczegółowej informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, pokój nr 8a lub telefonicznie: 0172775062, wew. 36.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach 16.03.2016r. do 15.04.2016r./włącznie/ w:

- na tablicy ogłoszeń w UG Wiśniowa,

- w 13 sołectwach, - na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie,

- oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wisniowa.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się