2019-08-21

Publiczny przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa

Wiśniowa, dnia 19.08.2019r.

 

P.6845.1.2019

O g ł o s z e n i e

 

Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 25 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2018r. poz. 2204)

 

Podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

 

 PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY

na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa


na okres do lat trzech

 

          

Ozn. KW

Nr działki

położenie

Pow. działki

ha

Opis działki

Cena wywoławcza

Czynsz

rocznie

zł.

 

 

Wadium

55793/6

część działki

867/19

Wiśniowa

6,00

Działka rolna, przeznaczona do wydzierżawienia na okres do lat trzech.

Klasa gruntu RIIIa, RIIIb.

2.400,00

400,00

32383/2

 

3278/2

Szufnarowa

0,07

Działka rolna, przeznaczona do wydzierżawienia na okres do lat trzech.

Klasa gruntu RIIIb.

14,00

20,00

32299/6

1248/3

Niewodna

0,26

Działka rolna, przeznaczona do wydzierżawienia na okres do lat trzech.

Klasa gruntu RIVa,PsIV.

52,00

20,00

21321/0

176/1

Kozłówek

0,29

Działka rolna, przeznaczona do wydzierżawienia na okres do lat trzech.

Klasa gruntu RIVa,RIIIb.

58,00

20,00

32296/5

część działki

5/6 

Kozłówek

0,40

 

Działki rolne, przeznaczone do wydzierżawienia na okres do lat trzech.

Klasa gruntu PsV.

80,00

20,00

 

PRZETARG OGRANICZA SIĘ DO ROLNIKÓW MAJĄCYCH ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY NA TERENIE GMINY WIŚNIOWA

 

Przetarg na wydzierżawienie ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 12 września 2019r. w Urzędzie Gminy w Wiśniowej pokój nr 8a.

 

- godz. 10:00 - Wiśniowa 867/19

- godz. 11:00 - Szufnarowa 3278/2

- godz. 11:30 - Niewodna 1248/3

- godz. 12:00 - Kozłówek 176/1

- godz. 12:30 - Kozłówek 5/6

 

 

Kandydaci na nabywców zobowiązani są przed przetargiem do zapoznania się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

 

Wadium ww. wysokości należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Gminy w Wiśniowej najpóźniej w dniu 12 września pół godziny wcześniej przed rozpoczęciem przetargu na poszczególne działki.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników  jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

 

Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie wysokość czynszu dzierżawnego.

 

Osoba ustalona kandydatem na wydzierżawienie nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia Umowy dzierżawy.

 

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informuje się :

Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem prawnym i granicami nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

 

Szczegółowej informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, pokój nr 8a lub telefonicznie: 0172775062, wew. 36.

 

WÓJT

Marcin Kut

 

Wiśniowa, dnia 19.08.2019r.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach 22.08.2019r. do 06.09.2019r./włącznie/ w:

na tablicy ogłoszeń w UG Wiśniowa, w 13 sołectwach, oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wisniowa.pl

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się