2016-04-07

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do Zarządzenia Nr 180/2016
Wójta Gminy Wiśniowa
z dnia 4 kwietnia 2016 r.

P. 6840.14.2016Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z
nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774).

Ozn.

KW

Nr działki

i położenie

Pow.

działki

Opis

Cena

zł.

Forma sprzedaży

RZ1S/00029216/7

262/1

Jaszczurowa

0,8633

ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.

24.300,00

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00029216/7

262/2

Jaszczurowa

0,5751 ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.

16.500,00

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00029216/7

262/3

Jaszczurowa

0,4778 ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.

13.300,00

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00029216/7

296/1

Jaszczurowa

1,1765 ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna, dąb. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.

42.800,00

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00029216/7

296/2

Jaszczurowa

0,7714 ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.

26.400,00

Przetarg ustny nieograniczony

RZ1S/00029216/7

296/3

Jaszczurowa

0,6320
ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.

18.200,00

Przetarg ustny nieograniczony

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o nabycie nieruchomości w sekretariacie Urzędu Gminy Wiśniowa.

Termin składania wniosków kończy się z upływem dnia 19 maja 2016r.

 

 

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach od 07.04.2016r. do 28.04.2016r./włącznie w:

UG Wiśniowa, Sołectwach Gminy Wiśniowa, Starostwie Powiatowym w Strzyżowie, podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w gazecie Super Nowości, oraz ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa.

 

 

WÓJT

Marcin Kut

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się