Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-08 12:50:05  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 131979 o nazwie 'Szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste131979
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteSzacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych
category_idpuste27693
language_idpuste1
shortpusteWójt Gminy Wiśniowa informuje, że z dniem 1 kwietnia 2018 roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie ( tj. Dz. U. 2017 poz. 1295 ze zm.), która wprowadziła nowe zasady zgłaszania, szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowań. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 46 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy wniosek o oszacowanie szkód wraz z ustaleniem wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody tj. do Wójta Gminy.
fullpuste

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że z dniem 1 kwietnia 2018 roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie ( tj. Dz. U. 2017 poz. 1295 ze zm.), która wprowadziła nowe zasady zgłaszania, szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowań.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 46 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy wniosek o oszacowanie szkód wraz z ustaleniem wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody tj. do Wójta Gminy.

 

Wniosek zawiera w szczególności:

  1. imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Wniosek składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

 

Szacowanie szkody składa się z:

  1. oględzin;
  2. szacowania ostatecznego.

W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się szacowania ostatecznego. Szacowanie szkód, a także ustalanie wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

  1. Przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanej dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest:

a) przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy — jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona- tj. sołtys danej miejscowości,

2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy.   Zgodnie z art. 46d ustawy w przypadku zastrzeżeń do wysokości ustalonego odszkodowania, właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w art. art. 46a ust. 4 albo 46c ust. 5 ustawy. Na pisemny wniosek członka zespołu, w oględzinach lub szacowaniu może również brać udział przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej.

 

Informuję, że zgodnie z art. 46 g w/w ustawy państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest zobligowane do organizacji szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich dla:

  1. przedstawicieli organów wykonawczych gmin i organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin, o których mowa w art. 46 ust. 2;
  2. przedstawicieli izb rolniczych, o których mowa w art. 46 d ust. 5: 3) przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

Ze względu na fakt uchwalenia zmian w ustawie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 22 marca 2018 roku oraz wejścia w życie ustawy z dniem 1 kwietnia 2018 roku, bez przeprowadzenia szkoleń w zakresie sposobu szacowania szkód łowieckich przez PGL Lasy Państwowe, szacowanie szkód zostanie przeprowadzone w miarę możliwości na bieżąco, w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. nr 45 poz. 272) do czasu ukazania się nowych przepisów wykonawczych.  

 

Szkody łowieckie, powstałe poza obszarami dzierżawionymi przez Kola Łowieckie należy zgłaszać nadal na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Oddział łowiectwa i rybactwa

Al. Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów,    

 

W załączeniu wzór wniosku:

1. Zgłoszenia szkód powstałych na terenie dzierżawionym przez koło łowieckie (Wójt Gminy)

2. Zgłoszenie szkód powstałych poza obszarami dzierżawionymi przez koło łowieckie (Urząd Marszałkowski)

 

Wójt

Marcin Kut

publishfrompuste2018-05-08 00:00:00
_activepuste1
slugpusteszacowanie-szkod-lowieckich-w-uprawach-rolnych
2018-08-21 14:53:14  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-08-21 14:53:14  Tomasz Ścibior

Załączono plik 376431

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1651539
user_idpuste20588
fobject_idpuste376431
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste131979
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-08-21 14:53:14  Tomasz Ścibior

Załączono plik 376432

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1651540
user_idpuste20588
fobject_idpuste376432
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste131979
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-08-21 14:53:14  Tomasz Ścibior

Załączono plik 376433

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1651541
user_idpuste20588
fobject_idpuste376433
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste131979
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-08-21 14:53:14  Tomasz Ścibior

Załączono plik 428248

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1651542
user_idpuste20588
fobject_idpuste428248
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste131979
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się