Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-24 15:07:33  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 136220 o nazwie 'Klauzula informacyjna w zakresie praw osob ktorych dane dotyczą'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste136220
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteKlauzula informacyjna w zakresie praw osob ktorych dane dotyczą
category_idpuste28205
language_idpuste1
shortpusteCelem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
fullpuste

Klauzula informacyjna w zakresie praw osób, których dane dotyczą

Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informuję co następuje.

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiśniowa, z siedzibą w Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa.

 1. Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Wiśniowa można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@wisniowa.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane na różnych podstawach, określonych w art. 6 RODO.    

W  przypadku gdy:

1)   Pani/Pana dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz pkt e RODO
tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W związku z powyższym informuję, że:

a)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są;

-      inne strony postępowania, ich  pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie sprawy administrator zobowiązany jest doręczyć,

-      pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu  na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.

b)   W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazywania posiadanych danych zawartych w aktach sprawy, w tym Pani/Pana danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.

c)    Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

d)   Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy i kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.

e)    Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych jej  dotyczących, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

f)    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.

g)    Podanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację określonych w przepisach prawa, jest Pani/Pana obowiązkiem ustawowym. Jeśli administrator danych tych nie będzie posiadał, Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona.  

h)   Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym, a dane nie podlegają profilowaniu.

 

2)   Pani /Pana dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W związku z powyższym informuję, że:

a)     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych danych są:

-      w przypadkach, gdy przepisy prawa nakładają na administratora  obowiązek zamieszczania na jego stronie podmiotowej BIP informacji zawierających Pani/Pana dane osobowe, osoby, które zapoznają się z tymi informacjami,

-      pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu   na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.

b)   W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazania dokumentacji czynności poprzedzających zawarcie umowy w tym umowy, zawierającej Pani/Pana dane osobowe, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.

c)    Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

d)   Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od okresu realizacji umowy, okresu przewidzianego na ewentualne dochodzenie roszczeń wynikających z umowy oraz  kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zawarcia umowy zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.

e)    Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

f)    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.

g)    Podanie administratorowi danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest warunkiem uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora poprzedzających decyzję w sprawie zawarcia umowy oraz warunkiem zawarcia umowy.

h)   Niepodanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację, oznacza utratę możliwości uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora, a w konsekwencji utratę możliwości zawarcia umowy.

i)     Przetwarzanie danych przez administratora nie jest procesem zautomatyzowanym
a dane nie podlegają profilowaniu.

 

3)   Pani/Pana dane przetwarzane w celu dla którego zostały przekazane administratorowi,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. W związku z powyższym informuję, że:

a)        Odbiorcami danych osobowych są:

-      wszystkie osoby objęte Pani/Pana oświadczeniem lub wyraźnym działaniem potwierdzającym   uprawnienie administratora do udostępniania danych tym osobom,

-      pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.

b)   W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do  przekazywania posiadanych danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.

c)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

d)   Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych:

-        uzależniony jest od rodzaju sprawy, w jakie wyraziła Pani/Pan zgodę i nadaniu jej kategorii archiwalnej, zgodnie z przepisami prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej,

-        może wynikać z postanowień regulaminów, określających warunki korzystania z usług realizowanych przez administratora.

e)    Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, sprostowania tych danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach  określonych w przepisach prawa. 

f)    Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych jej dotyczących bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym, że nie dotyczy to danych, które podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującym administratora przepisami prawa. 

g)    Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych. 

h)   Podanie administratorowi danych osobowych jest niezbędne do dokonania przez administratora czynności, na którą wyraża Pani/Pan zgodę. 

i)     Przetwarzanie danych nie jest procesem zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.

 

Z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE można zapoznać się na stronie internetowej BIP administratora www.wisniowa.bip.gov.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

 Administrator lub osoba działająca z upoważnienia administratora

…………………………………………………………………………

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Tomasz Ścibior – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wiśniowa

Kontakt:

 • Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pokój nr 7
 • tel: 17 2775 063 wew. 23
 • e-mail: iod@wisniowa.pl

 

 

 

publishfrompuste2018-05-24 00:00:00
_activepuste1
slugpusteklauzula-informacyjna-w-zakresie-praw-osob-ktorych-dane-dotycza
2018-05-24 15:14:47  Tomasz Ścibior

Pole full zmieniło wartość z '<h2> Klauzula informacyjna w zakresie praw os&oacute;b, kt&oacute;rych dane dotyczą</h2> <p> Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informuję co następuje.</p> <p> <strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa, z siedzibą w Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa.</strong></p> <ol> <li> <strong>Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Wiśniowa można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod<em>@wisniowa.pl</em> lub&nbsp;listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek <em>&bdquo;Do Inspektora ochrony danych&rdquo;</em>.</strong></li> <li> Dane osobowe mogą być przetwarzane na r&oacute;żnych podstawach, określonych w art.&nbsp;6 RODO. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> </ol> <p> W&nbsp; przypadku gdy:</p> <p> <strong>1)&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane przetwarzane są&nbsp; na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz pkt e RODO<br /> tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy&nbsp;przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W związku z powyższym informuję, że:</strong></p> <p> a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są;</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; inne strony postępowania, ich&nbsp; pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepis&oacute;w prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, kt&oacute;rym rozstrzygnięcie sprawy administrator zobowiązany jest doręczyć,</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy&nbsp;administrator powierzył mu &nbsp;na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.</p> <p> b)&nbsp;&nbsp; W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazywania posiadanych danych zawartych w aktach sprawy, w tym Pani/Pana danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorc&oacute;w tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do cel&oacute;w przetwarzania.</p> <p> c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub&nbsp;organizacji międzynarodowej.</p> <p> d)&nbsp;&nbsp; Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od&nbsp;rodzaju sprawy i kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po&nbsp;upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.</p> <p> e)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych jej &nbsp;dotyczących, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w&nbsp;przepisach prawa.</p> <p> f)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli&nbsp;uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.</p> <p> g)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację określonych w przepisach prawa, jest Pani/Pana obowiązkiem ustawowym. Jeśli administrator danych tych nie&nbsp;będzie posiadał, Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona. &nbsp;</p> <p> h)&nbsp;&nbsp; Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym, a&nbsp;dane nie podlegają profilowaniu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>2)&nbsp;&nbsp; Pani /Pana dane przetwarzane są&nbsp; na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, lub do podjęcia działań na&nbsp;żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W związku z powyższym informuję, że:</strong></p> <p> a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych danych są:</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; w przypadkach, gdy przepisy prawa nakładają na administratora &nbsp;obowiązek zamieszczania na jego stronie podmiotowej BIP informacji zawierających Pani/Pana dane osobowe, osoby, kt&oacute;re zapoznają się z tymi informacjami,</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu&nbsp;&nbsp; na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.</p> <p> b)&nbsp;&nbsp; W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazania dokumentacji czynności poprzedzających zawarcie umowy w tym umowy, zawierającej Pani/Pana dane osobowe, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorc&oacute;w tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do cel&oacute;w przetwarzania.</p> <p> c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub&nbsp;organizacji międzynarodowej.</p> <p> d)&nbsp;&nbsp; Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od okresu realizacji umowy, okresu przewidzianego na ewentualne dochodzenie roszczeń wynikających z&nbsp;umowy oraz &nbsp;kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zawarcia umowy zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.</p> <p> e)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do&nbsp;innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,&nbsp; może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.</p> <p> f)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.</p> <p> g)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podanie administratorowi danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest warunkiem uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora poprzedzających decyzję w sprawie zawarcia umowy oraz warunkiem zawarcia umowy.</p> <p> h)&nbsp;&nbsp; Niepodanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację, oznacza utratę możliwości uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora, a w konsekwencji utratę możliwości zawarcia umowy.</p> <p> i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przetwarzanie danych przez administratora nie jest procesem zautomatyzowanym<br /> a dane nie podlegają profilowaniu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>3)&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane przetwarzane w celu dla kt&oacute;rego zostały przekazane administratorowi,&nbsp; na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. W związku z powyższym informuję, że:</strong></p> <p> a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odbiorcami danych osobowych są:</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wszystkie osoby objęte Pani/Pana oświadczeniem lub wyraźnym działaniem potwierdzającym &nbsp;&nbsp;uprawnienie administratora do udostępniania danych tym osobom,</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.</p> <p> b)&nbsp;&nbsp; W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do&nbsp; przekazywania posiadanych danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorc&oacute;w tych danych, a&nbsp;przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do cel&oacute;w przetwarzania.</p> <p> c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.</p> <p> d)&nbsp;&nbsp; Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych:</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; uzależniony jest od rodzaju sprawy, w jakie wyraziła Pani/Pan zgodę i nadaniu jej kategorii archiwalnej, zgodnie z przepisami prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej,</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; może wynikać z postanowień regulamin&oacute;w, określających warunki korzystania z usług realizowanych przez administratora.</p> <p> e)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, sprostowania tych danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach&nbsp; określonych w&nbsp;przepisach prawa.&nbsp;</p> <p> f)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych jej dotyczących bez&nbsp;wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, kt&oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym, że nie dotyczy to danych, kt&oacute;re podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującym administratora przepisami prawa.&nbsp;</p> <p> g)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma Pani/Pan&nbsp; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że&nbsp;przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.&nbsp;</p> <p> h)&nbsp;&nbsp; Podanie administratorowi danych osobowych jest niezbędne do dokonania przez administratora czynności, na kt&oacute;rą wyraża Pani/Pan zgodę.&nbsp;</p> <p> i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przetwarzanie danych nie jest procesem zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE można zapoznać się na stronie internetowej BIP administratora <u>www.wisniowa.bip.gov.pl</u> w zakładce &bdquo;Ochrona danych osobowych&rdquo;.</p> <p> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;<em>Administrator lub osoba działająca z upoważnienia administratora</em></p> <p align="right"> <em>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <h2> <strong>Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych</strong></h2> <p> Tomasz Ścibior &ndash; Inspektor Ochrony Danych w&nbsp;Urzędzie Gminy Wiśniowa</p> <p> Kontakt:</p> <ul> <li> Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pok&oacute;j nr 7</li> <li> tel: 17 2775 063 wew. 23</li> <li> e-mail: <a href="mailto:iod@wisniowa.pl">iod@wisniowa.pl</a></li> </ul> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> ' na '<h2> Klauzula informacyjna w zakresie praw os&oacute;b, kt&oacute;rych dane dotyczą</h2> <p> Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informuję co następuje.</p> <p> <strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa, z siedzibą w Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa.</strong></p> <ol> <li> <strong>Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Wiśniowa można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod<em>@wisniowa.pl</em> lub&nbsp;listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek <em>&bdquo;Do Inspektora ochrony danych&rdquo;</em>.</strong></li> <li> Dane osobowe mogą być przetwarzane na r&oacute;żnych podstawach, określonych w art.&nbsp;6 RODO. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> </ol> <p> W&nbsp; przypadku gdy:</p> <p> <strong>1)&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane przetwarzane są&nbsp; na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz pkt e RODO<br /> tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy&nbsp;przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W związku z powyższym informuję, że:</strong></p> <p> a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są;</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; inne strony postępowania, ich&nbsp; pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepis&oacute;w prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, kt&oacute;rym rozstrzygnięcie sprawy administrator zobowiązany jest doręczyć,</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy&nbsp;administrator powierzył mu &nbsp;na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.</p> <p> b)&nbsp;&nbsp; W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazywania posiadanych danych zawartych w aktach sprawy, w tym Pani/Pana danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorc&oacute;w tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do cel&oacute;w przetwarzania.</p> <p> c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub&nbsp;organizacji międzynarodowej.</p> <p> d)&nbsp;&nbsp; Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od&nbsp;rodzaju sprawy i kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po&nbsp;upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.</p> <p> e)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych jej &nbsp;dotyczących, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w&nbsp;przepisach prawa.</p> <p> f)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli&nbsp;uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.</p> <p> g)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację określonych w przepisach prawa, jest Pani/Pana obowiązkiem ustawowym. Jeśli administrator danych tych nie&nbsp;będzie posiadał, Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona. &nbsp;</p> <p> h)&nbsp;&nbsp; Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym, a&nbsp;dane nie podlegają profilowaniu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>2)&nbsp;&nbsp; Pani /Pana dane przetwarzane są&nbsp; na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, lub do podjęcia działań na&nbsp;żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W związku z powyższym informuję, że:</strong></p> <p> a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych danych są:</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; w przypadkach, gdy przepisy prawa nakładają na administratora &nbsp;obowiązek zamieszczania na jego stronie podmiotowej BIP informacji zawierających Pani/Pana dane osobowe, osoby, kt&oacute;re zapoznają się z tymi informacjami,</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu&nbsp;&nbsp; na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.</p> <p> b)&nbsp;&nbsp; W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazania dokumentacji czynności poprzedzających zawarcie umowy w tym umowy, zawierającej Pani/Pana dane osobowe, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorc&oacute;w tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do cel&oacute;w przetwarzania.</p> <p> c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub&nbsp;organizacji międzynarodowej.</p> <p> d)&nbsp;&nbsp; Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od okresu realizacji umowy, okresu przewidzianego na ewentualne dochodzenie roszczeń wynikających z&nbsp;umowy oraz &nbsp;kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zawarcia umowy zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.</p> <p> e)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do&nbsp;innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,&nbsp; może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.</p> <p> f)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.</p> <p> g)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podanie administratorowi danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest warunkiem uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora poprzedzających decyzję w sprawie zawarcia umowy oraz warunkiem zawarcia umowy.</p> <p> h)&nbsp;&nbsp; Niepodanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację, oznacza utratę możliwości uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora, a w konsekwencji utratę możliwości zawarcia umowy.</p> <p> i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przetwarzanie danych przez administratora nie jest procesem zautomatyzowanym<br /> a dane nie podlegają profilowaniu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>3)&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane przetwarzane w celu dla kt&oacute;rego zostały przekazane administratorowi,&nbsp; na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. W związku z powyższym informuję, że:</strong></p> <p> a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odbiorcami danych osobowych są:</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wszystkie osoby objęte Pani/Pana oświadczeniem lub wyraźnym działaniem potwierdzającym &nbsp;&nbsp;uprawnienie administratora do udostępniania danych tym osobom,</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.</p> <p> b)&nbsp;&nbsp; W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do&nbsp; przekazywania posiadanych danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorc&oacute;w tych danych, a&nbsp;przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do cel&oacute;w przetwarzania.</p> <p> c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.</p> <p> d)&nbsp;&nbsp; Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych:</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; uzależniony jest od rodzaju sprawy, w jakie wyraziła Pani/Pan zgodę i nadaniu jej kategorii archiwalnej, zgodnie z przepisami prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej,</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; może wynikać z postanowień regulamin&oacute;w, określających warunki korzystania z usług realizowanych przez administratora.</p> <p> e)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, sprostowania tych danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach&nbsp; określonych w&nbsp;przepisach prawa.&nbsp;</p> <p> f)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych jej dotyczących bez&nbsp;wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, kt&oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym, że nie dotyczy to danych, kt&oacute;re podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującym administratora przepisami prawa.&nbsp;</p> <p> g)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma Pani/Pan&nbsp; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że&nbsp;przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.&nbsp;</p> <p> h)&nbsp;&nbsp; Podanie administratorowi danych osobowych jest niezbędne do dokonania przez administratora czynności, na kt&oacute;rą wyraża Pani/Pan zgodę.&nbsp;</p> <p> i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przetwarzanie danych nie jest procesem zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE można zapoznać się na stronie internetowej BIP administratora <u>https://wisniowa.bip.gov.pl</u> w zakładce &bdquo;Ochrona danych osobowych&rdquo;.</p> <p> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;<em>Administrator lub osoba działająca z upoważnienia administratora</em></p> <p align="right"> <em>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <h2> <strong>Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych</strong></h2> <p> Tomasz Ścibior &ndash; Inspektor Ochrony Danych w&nbsp;Urzędzie Gminy Wiśniowa</p> <p> Kontakt:</p> <ul> <li> Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pok&oacute;j nr 7</li> <li> tel: 17 2775 063 wew. 23</li> <li> e-mail: <a href="mailto:iod@wisniowa.pl">iod@wisniowa.pl</a></li> </ul> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Klauzula informacyjna w zakresie praw osób, których dane dotyczą

Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informuję co następuje.

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiśniowa, z siedzibą w Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa.

 1. Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Wiśniowa można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@wisniowa.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane na różnych podstawach, określonych w art. 6 RODO.    

W  przypadku gdy:

1)   Pani/Pana dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz pkt e RODO
tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W związku z powyższym informuję, że:

a)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są;

-      inne strony postępowania, ich  pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie sprawy administrator zobowiązany jest doręczyć,

-      pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu  na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.

b)   W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazywania posiadanych danych zawartych w aktach sprawy, w tym Pani/Pana danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.

c)    Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

d)   Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy i kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.

e)    Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych jej  dotyczących, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

f)    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.

g)    Podanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację określonych w przepisach prawa, jest Pani/Pana obowiązkiem ustawowym. Jeśli administrator danych tych nie będzie posiadał, Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona.  

h)   Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym, a dane nie podlegają profilowaniu.

 

2)   Pani /Pana dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W związku z powyższym informuję, że:

a)     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych danych są:

-      w przypadkach, gdy przepisy prawa nakładają na administratora  obowiązek zamieszczania na jego stronie podmiotowej BIP informacji zawierających Pani/Pana dane osobowe, osoby, które zapoznają się z tymi informacjami,

-      pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu   na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.

b)   W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazania dokumentacji czynności poprzedzających zawarcie umowy w tym umowy, zawierającej Pani/Pana dane osobowe, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.

c)    Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

d)   Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od okresu realizacji umowy, okresu przewidzianego na ewentualne dochodzenie roszczeń wynikających z umowy oraz  kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zawarcia umowy zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.

e)    Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

f)    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.

g)    Podanie administratorowi danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest warunkiem uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora poprzedzających decyzję w sprawie zawarcia umowy oraz warunkiem zawarcia umowy.

h)   Niepodanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację, oznacza utratę możliwości uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora, a w konsekwencji utratę możliwości zawarcia umowy.

i)     Przetwarzanie danych przez administratora nie jest procesem zautomatyzowanym
a dane nie podlegają profilowaniu.

 

3)   Pani/Pana dane przetwarzane w celu dla którego zostały przekazane administratorowi,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. W związku z powyższym informuję, że:

a)        Odbiorcami danych osobowych są:

-      wszystkie osoby objęte Pani/Pana oświadczeniem lub wyraźnym działaniem potwierdzającym   uprawnienie administratora do udostępniania danych tym osobom,

-      pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.

b)   W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do  przekazywania posiadanych danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.

c)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

d)   Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych:

-        uzależniony jest od rodzaju sprawy, w jakie wyraziła Pani/Pan zgodę i nadaniu jej kategorii archiwalnej, zgodnie z przepisami prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej,

-        może wynikać z postanowień regulaminów, określających warunki korzystania z usług realizowanych przez administratora.

e)    Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, sprostowania tych danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach  określonych w przepisach prawa. 

f)    Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych jej dotyczących bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym, że nie dotyczy to danych, które podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującym administratora przepisami prawa. 

g)    Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych. 

h)   Podanie administratorowi danych osobowych jest niezbędne do dokonania przez administratora czynności, na którą wyraża Pani/Pan zgodę. 

i)     Przetwarzanie danych nie jest procesem zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.

 

Z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE można zapoznać się na stronie internetowej BIP administratora www.wisniowa.bip.gov.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

 Administrator lub osoba działająca z upoważnienia administratora

…………………………………………………………………………

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Tomasz Ścibior – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wiśniowa

Kontakt:

 • Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pokój nr 7
 • tel: 17 2775 063 wew. 23
 • e-mail: iod@wisniowa.pl

 

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie praw osób, których dane dotyczą

Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informuję co następuje.

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiśniowa, z siedzibą w Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa.

 1. Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Wiśniowa można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@wisniowa.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane na różnych podstawach, określonych w art. 6 RODO.    

W  przypadku gdy:

1)   Pani/Pana dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz pkt e RODO
tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W związku z powyższym informuję, że:

a)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są;

-      inne strony postępowania, ich  pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie sprawy administrator zobowiązany jest doręczyć,

-      pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu  na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.

b)   W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazywania posiadanych danych zawartych w aktach sprawy, w tym Pani/Pana danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.

c)    Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

d)   Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy i kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.

e)    Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych jej  dotyczących, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

f)    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.

g)    Podanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację określonych w przepisach prawa, jest Pani/Pana obowiązkiem ustawowym. Jeśli administrator danych tych nie będzie posiadał, Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona.  

h)   Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym, a dane nie podlegają profilowaniu.

 

2)   Pani /Pana dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W związku z powyższym informuję, że:

a)     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych danych są:

-      w przypadkach, gdy przepisy prawa nakładają na administratora  obowiązek zamieszczania na jego stronie podmiotowej BIP informacji zawierających Pani/Pana dane osobowe, osoby, które zapoznają się z tymi informacjami,

-      pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu   na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.

b)   W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazania dokumentacji czynności poprzedzających zawarcie umowy w tym umowy, zawierającej Pani/Pana dane osobowe, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.

c)    Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

d)   Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od okresu realizacji umowy, okresu przewidzianego na ewentualne dochodzenie roszczeń wynikających z umowy oraz  kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zawarcia umowy zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.

e)    Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

f)    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.

g)    Podanie administratorowi danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest warunkiem uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora poprzedzających decyzję w sprawie zawarcia umowy oraz warunkiem zawarcia umowy.

h)   Niepodanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację, oznacza utratę możliwości uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora, a w konsekwencji utratę możliwości zawarcia umowy.

i)     Przetwarzanie danych przez administratora nie jest procesem zautomatyzowanym
a dane nie podlegają profilowaniu.

 

3)   Pani/Pana dane przetwarzane w celu dla którego zostały przekazane administratorowi,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. W związku z powyższym informuję, że:

a)        Odbiorcami danych osobowych są:

-      wszystkie osoby objęte Pani/Pana oświadczeniem lub wyraźnym działaniem potwierdzającym   uprawnienie administratora do udostępniania danych tym osobom,

-      pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.

b)   W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do  przekazywania posiadanych danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.

c)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

d)   Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych:

-        uzależniony jest od rodzaju sprawy, w jakie wyraziła Pani/Pan zgodę i nadaniu jej kategorii archiwalnej, zgodnie z przepisami prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej,

-        może wynikać z postanowień regulaminów, określających warunki korzystania z usług realizowanych przez administratora.

e)    Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, sprostowania tych danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach  określonych w przepisach prawa. 

f)    Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych jej dotyczących bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym, że nie dotyczy to danych, które podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującym administratora przepisami prawa. 

g)    Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych. 

h)   Podanie administratorowi danych osobowych jest niezbędne do dokonania przez administratora czynności, na którą wyraża Pani/Pan zgodę. 

i)     Przetwarzanie danych nie jest procesem zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.

 

Z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE można zapoznać się na stronie internetowej BIP administratora https://wisniowa.bip.gov.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

 Administrator lub osoba działająca z upoważnienia administratora

…………………………………………………………………………

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Tomasz Ścibior – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wiśniowa

Kontakt:

 • Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pokój nr 7
 • tel: 17 2775 063 wew. 23
 • e-mail: iod@wisniowa.pl

 

 

 

2018-05-24 15:15:45  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-05-28 14:31:17  Tomasz Ścibior

Zmieniono nazwę z 'Klauzula informacyjna w zakresie praw osob ktorych dane dotyczą' na 'Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla interesantów Urzędu Gminy Wiśniowa'

Pole full zmieniło wartość z '<h2> Klauzula informacyjna w zakresie praw os&oacute;b, kt&oacute;rych dane dotyczą</h2> <p> Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informuję co następuje.</p> <p> <strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa, z siedzibą w Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa.</strong></p> <ol> <li> <strong>Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Wiśniowa można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod<em>@wisniowa.pl</em> lub&nbsp;listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek <em>&bdquo;Do Inspektora ochrony danych&rdquo;</em>.</strong></li> <li> Dane osobowe mogą być przetwarzane na r&oacute;żnych podstawach, określonych w art.&nbsp;6 RODO. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> </ol> <p> W&nbsp; przypadku gdy:</p> <p> <strong>1)&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane przetwarzane są&nbsp; na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz pkt e RODO<br /> tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy&nbsp;przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W związku z powyższym informuję, że:</strong></p> <p> a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są;</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; inne strony postępowania, ich&nbsp; pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepis&oacute;w prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, kt&oacute;rym rozstrzygnięcie sprawy administrator zobowiązany jest doręczyć,</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy&nbsp;administrator powierzył mu &nbsp;na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.</p> <p> b)&nbsp;&nbsp; W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazywania posiadanych danych zawartych w aktach sprawy, w tym Pani/Pana danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorc&oacute;w tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do cel&oacute;w przetwarzania.</p> <p> c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub&nbsp;organizacji międzynarodowej.</p> <p> d)&nbsp;&nbsp; Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od&nbsp;rodzaju sprawy i kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po&nbsp;upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.</p> <p> e)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych jej &nbsp;dotyczących, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w&nbsp;przepisach prawa.</p> <p> f)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli&nbsp;uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.</p> <p> g)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację określonych w przepisach prawa, jest Pani/Pana obowiązkiem ustawowym. Jeśli administrator danych tych nie&nbsp;będzie posiadał, Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona. &nbsp;</p> <p> h)&nbsp;&nbsp; Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym, a&nbsp;dane nie podlegają profilowaniu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>2)&nbsp;&nbsp; Pani /Pana dane przetwarzane są&nbsp; na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, kt&oacute;rej stroną jest osoba, kt&oacute;rej dane dotyczą, lub do podjęcia działań na&nbsp;żądanie osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W związku z powyższym informuję, że:</strong></p> <p> a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych danych są:</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; w przypadkach, gdy przepisy prawa nakładają na administratora &nbsp;obowiązek zamieszczania na jego stronie podmiotowej BIP informacji zawierających Pani/Pana dane osobowe, osoby, kt&oacute;re zapoznają się z tymi informacjami,</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu&nbsp;&nbsp; na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.</p> <p> b)&nbsp;&nbsp; W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazania dokumentacji czynności poprzedzających zawarcie umowy w tym umowy, zawierającej Pani/Pana dane osobowe, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorc&oacute;w tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do cel&oacute;w przetwarzania.</p> <p> c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub&nbsp;organizacji międzynarodowej.</p> <p> d)&nbsp;&nbsp; Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od okresu realizacji umowy, okresu przewidzianego na ewentualne dochodzenie roszczeń wynikających z&nbsp;umowy oraz &nbsp;kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zawarcia umowy zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.</p> <p> e)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do&nbsp;innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,&nbsp; może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.</p> <p> f)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.</p> <p> g)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podanie administratorowi danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest warunkiem uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora poprzedzających decyzję w sprawie zawarcia umowy oraz warunkiem zawarcia umowy.</p> <p> h)&nbsp;&nbsp; Niepodanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację, oznacza utratę możliwości uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora, a w konsekwencji utratę możliwości zawarcia umowy.</p> <p> i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przetwarzanie danych przez administratora nie jest procesem zautomatyzowanym<br /> a dane nie podlegają profilowaniu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>3)&nbsp;&nbsp; Pani/Pana dane przetwarzane w celu dla kt&oacute;rego zostały przekazane administratorowi,&nbsp; na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. W związku z powyższym informuję, że:</strong></p> <p> a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odbiorcami danych osobowych są:</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wszystkie osoby objęte Pani/Pana oświadczeniem lub wyraźnym działaniem potwierdzającym &nbsp;&nbsp;uprawnienie administratora do udostępniania danych tym osobom,</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.</p> <p> b)&nbsp;&nbsp; W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do&nbsp; przekazywania posiadanych danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorc&oacute;w tych danych, a&nbsp;przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do cel&oacute;w przetwarzania.</p> <p> c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.</p> <p> d)&nbsp;&nbsp; Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych:</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; uzależniony jest od rodzaju sprawy, w jakie wyraziła Pani/Pan zgodę i nadaniu jej kategorii archiwalnej, zgodnie z przepisami prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej,</p> <p> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; może wynikać z postanowień regulamin&oacute;w, określających warunki korzystania z usług realizowanych przez administratora.</p> <p> e)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, sprostowania tych danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach&nbsp; określonych w&nbsp;przepisach prawa.&nbsp;</p> <p> f)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych jej dotyczących bez&nbsp;wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, kt&oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym, że nie dotyczy to danych, kt&oacute;re podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującym administratora przepisami prawa.&nbsp;</p> <p> g)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma Pani/Pan&nbsp; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że&nbsp;przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.&nbsp;</p> <p> h)&nbsp;&nbsp; Podanie administratorowi danych osobowych jest niezbędne do dokonania przez administratora czynności, na kt&oacute;rą wyraża Pani/Pan zgodę.&nbsp;</p> <p> i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przetwarzanie danych nie jest procesem zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE można zapoznać się na stronie internetowej BIP administratora <u>https://wisniowa.bip.gov.pl</u> w zakładce &bdquo;Ochrona danych osobowych&rdquo;.</p> <p> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;<em>Administrator lub osoba działająca z upoważnienia administratora</em></p> <p align="right"> <em>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <h2> <strong>Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych</strong></h2> <p> Tomasz Ścibior &ndash; Inspektor Ochrony Danych w&nbsp;Urzędzie Gminy Wiśniowa</p> <p> Kontakt:</p> <ul> <li> Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pok&oacute;j nr 7</li> <li> tel: 17 2775 063 wew. 23</li> <li> e-mail: <a href="mailto:iod@wisniowa.pl">iod@wisniowa.pl</a></li> </ul> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> ' na '<h2> <strong>Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla interesant&oacute;w Urzędu Gminy Wiśniowa</strong></h2> <p> Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa</p> <p> Z Inspektorem ochrony danych&nbsp; można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod<em>@wisniowa.pl</em> telefonicznie pod numerem 172775063 lub&nbsp;listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek <em>&bdquo;Do Inspektora ochrony danych&rdquo;</em>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c&nbsp; i e ,oraz art.&nbsp; 9 ust. 1 og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis&oacute;w prawa;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 5. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania</p> <p> &nbsp;</p> <p> 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;<em>Administrator lub osoba działająca z upoważnienia administratora</em></p> <p align="right"> <em>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <h2> &nbsp;</h2> <h2> <strong>Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych</strong></h2> <p> Tomasz Ścibior &ndash; Inspektor Ochrony Danych w&nbsp;Urzędzie Gminy Wiśniowa</p> <p> Kontakt:</p> <ul> <li> Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pok&oacute;j nr 7</li> <li> tel: 17 2775 063 wew. 23</li> <li> e-mail: <a href="mailto:iod@wisniowa.pl">iod@wisniowa.pl</a></li> </ul> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameKlauzula informacyjna w zakresie praw osob ktorych dane dotycząKlauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla interesantów Urzędu Gminy Wiśniowa
full

Klauzula informacyjna w zakresie praw osób, których dane dotyczą

Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informuję co następuje.

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiśniowa, z siedzibą w Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa.

 1. Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Wiśniowa można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@wisniowa.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane na różnych podstawach, określonych w art. 6 RODO.    

W  przypadku gdy:

1)   Pani/Pana dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz pkt e RODO
tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W związku z powyższym informuję, że:

a)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są;

-      inne strony postępowania, ich  pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie sprawy administrator zobowiązany jest doręczyć,

-      pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu  na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.

b)   W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazywania posiadanych danych zawartych w aktach sprawy, w tym Pani/Pana danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.

c)    Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

d)   Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy i kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.

e)    Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych jej  dotyczących, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

f)    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.

g)    Podanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację określonych w przepisach prawa, jest Pani/Pana obowiązkiem ustawowym. Jeśli administrator danych tych nie będzie posiadał, Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona.  

h)   Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym, a dane nie podlegają profilowaniu.

 

2)   Pani /Pana dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W związku z powyższym informuję, że:

a)     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych danych są:

-      w przypadkach, gdy przepisy prawa nakładają na administratora  obowiązek zamieszczania na jego stronie podmiotowej BIP informacji zawierających Pani/Pana dane osobowe, osoby, które zapoznają się z tymi informacjami,

-      pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu   na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.

b)   W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazania dokumentacji czynności poprzedzających zawarcie umowy w tym umowy, zawierającej Pani/Pana dane osobowe, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.

c)    Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

d)   Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od okresu realizacji umowy, okresu przewidzianego na ewentualne dochodzenie roszczeń wynikających z umowy oraz  kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zawarcia umowy zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.

e)    Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

f)    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.

g)    Podanie administratorowi danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest warunkiem uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora poprzedzających decyzję w sprawie zawarcia umowy oraz warunkiem zawarcia umowy.

h)   Niepodanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację, oznacza utratę możliwości uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora, a w konsekwencji utratę możliwości zawarcia umowy.

i)     Przetwarzanie danych przez administratora nie jest procesem zautomatyzowanym
a dane nie podlegają profilowaniu.

 

3)   Pani/Pana dane przetwarzane w celu dla którego zostały przekazane administratorowi,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. W związku z powyższym informuję, że:

a)        Odbiorcami danych osobowych są:

-      wszystkie osoby objęte Pani/Pana oświadczeniem lub wyraźnym działaniem potwierdzającym   uprawnienie administratora do udostępniania danych tym osobom,

-      pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.

b)   W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do  przekazywania posiadanych danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.

c)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

d)   Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych:

-        uzależniony jest od rodzaju sprawy, w jakie wyraziła Pani/Pan zgodę i nadaniu jej kategorii archiwalnej, zgodnie z przepisami prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej,

-        może wynikać z postanowień regulaminów, określających warunki korzystania z usług realizowanych przez administratora.

e)    Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, sprostowania tych danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach  określonych w przepisach prawa. 

f)    Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych jej dotyczących bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym, że nie dotyczy to danych, które podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującym administratora przepisami prawa. 

g)    Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych. 

h)   Podanie administratorowi danych osobowych jest niezbędne do dokonania przez administratora czynności, na którą wyraża Pani/Pan zgodę. 

i)     Przetwarzanie danych nie jest procesem zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.

 

Z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE można zapoznać się na stronie internetowej BIP administratora https://wisniowa.bip.gov.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

 Administrator lub osoba działająca z upoważnienia administratora

…………………………………………………………………………

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Tomasz Ścibior – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wiśniowa

Kontakt:

 • Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pokój nr 7
 • tel: 17 2775 063 wew. 23
 • e-mail: iod@wisniowa.pl

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla interesantów Urzędu Gminy Wiśniowa

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa

Z Inspektorem ochrony danych  można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@wisniowa.pl telefonicznie pod numerem 172775063 lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  i e ,oraz art.  9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:

 

5. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;

 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług.

 

 

 Administrator lub osoba działająca z upoważnienia administratora

…………………………………………………………………………

 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Tomasz Ścibior – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wiśniowa

Kontakt:

 • Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pokój nr 7
 • tel: 17 2775 063 wew. 23
 • e-mail: iod@wisniowa.pl

 

 

 

2018-05-28 14:31:45  Tomasz Ścibior

Pole full zmieniło wartość z '<h2> <strong>Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla interesant&oacute;w Urzędu Gminy Wiśniowa</strong></h2> <p> Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa</p> <p> Z Inspektorem ochrony danych&nbsp; można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod<em>@wisniowa.pl</em> telefonicznie pod numerem 172775063 lub&nbsp;listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek <em>&bdquo;Do Inspektora ochrony danych&rdquo;</em>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c&nbsp; i e ,oraz art.&nbsp; 9 ust. 1 og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis&oacute;w prawa;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 5. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania</p> <p> &nbsp;</p> <p> 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;<em>Administrator lub osoba działająca z upoważnienia administratora</em></p> <p align="right"> <em>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <h2> &nbsp;</h2> <h2> <strong>Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych</strong></h2> <p> Tomasz Ścibior &ndash; Inspektor Ochrony Danych w&nbsp;Urzędzie Gminy Wiśniowa</p> <p> Kontakt:</p> <ul> <li> Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pok&oacute;j nr 7</li> <li> tel: 17 2775 063 wew. 23</li> <li> e-mail: <a href="mailto:iod@wisniowa.pl">iod@wisniowa.pl</a></li> </ul> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> ' na '<p> Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa</p> <p> Z Inspektorem ochrony danych&nbsp; można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod<em>@wisniowa.pl</em> telefonicznie pod numerem 172775063 lub&nbsp;listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek <em>&bdquo;Do Inspektora ochrony danych&rdquo;</em>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c&nbsp; i e ,oraz art.&nbsp; 9 ust. 1 og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis&oacute;w prawa;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 5. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania</p> <p> &nbsp;</p> <p> 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;<em>Administrator lub osoba działająca z upoważnienia administratora</em></p> <p align="right"> <em>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <h2> &nbsp;</h2> <h2> <strong>Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych</strong></h2> <p> Tomasz Ścibior &ndash; Inspektor Ochrony Danych w&nbsp;Urzędzie Gminy Wiśniowa</p> <p> Kontakt:</p> <ul> <li> Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pok&oacute;j nr 7</li> <li> tel: 17 2775 063 wew. 23</li> <li> e-mail: <a href="mailto:iod@wisniowa.pl">iod@wisniowa.pl</a></li> </ul> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla interesantów Urzędu Gminy Wiśniowa

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa

Z Inspektorem ochrony danych  można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@wisniowa.pl telefonicznie pod numerem 172775063 lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  i e ,oraz art.  9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:

 

5. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;

 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług.

 

 

 Administrator lub osoba działająca z upoważnienia administratora

…………………………………………………………………………

 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Tomasz Ścibior – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wiśniowa

Kontakt:

 • Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pokój nr 7
 • tel: 17 2775 063 wew. 23
 • e-mail: iod@wisniowa.pl

 

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa

Z Inspektorem ochrony danych  można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@wisniowa.pl telefonicznie pod numerem 172775063 lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  i e ,oraz art.  9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:

 

5. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;

 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług.

 

 

 Administrator lub osoba działająca z upoważnienia administratora

…………………………………………………………………………

 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Tomasz Ścibior – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wiśniowa

Kontakt:

 • Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pokój nr 7
 • tel: 17 2775 063 wew. 23
 • e-mail: iod@wisniowa.pl

 

 

 

2018-06-05 15:20:46  Tomasz Ścibior

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa</p> <p> Z Inspektorem ochrony danych&nbsp; można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod<em>@wisniowa.pl</em> telefonicznie pod numerem 172775063 lub&nbsp;listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek <em>&bdquo;Do Inspektora ochrony danych&rdquo;</em>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c&nbsp; i e ,oraz art.&nbsp; 9 ust. 1 og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis&oacute;w prawa;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 5. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania</p> <p> &nbsp;</p> <p> 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;<em>Administrator lub osoba działająca z upoważnienia administratora</em></p> <p align="right"> <em>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <h2> &nbsp;</h2> <h2> <strong>Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych</strong></h2> <p> Tomasz Ścibior &ndash; Inspektor Ochrony Danych w&nbsp;Urzędzie Gminy Wiśniowa</p> <p> Kontakt:</p> <ul> <li> Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pok&oacute;j nr 7</li> <li> tel: 17 2775 063 wew. 23</li> <li> e-mail: <a href="mailto:iod@wisniowa.pl">iod@wisniowa.pl</a></li> </ul> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> ' na '<p> Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa</p> <p> Z Inspektorem ochrony danych&nbsp; można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres <u>iod@wisniowa.pl</u> telefonicznie pod numerem 172775063 lub&nbsp;listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek <em>&bdquo;Do Inspektora ochrony danych&rdquo;</em>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu,&nbsp;realizacji um&oacute;w zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;</p> <p> 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą&nbsp; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c&nbsp; i e ,oraz art.&nbsp; 9 ust. 1 og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.</p> <p> 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis&oacute;w prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych um&oacute;w przetwarzające dane osobowe dla kt&oacute;rych Administratorem jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:</p> <p> 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania</p> <p> &nbsp;</p> <p> 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wypełnienia obowiązk&oacute;w prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Wiśniowa,&nbsp;realizacji um&oacute;w zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 10. Pani/Pana Dane nie będą przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;<em>Administrator danych osobowych</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <p> Klauzula informacyjna (przetwarzanie przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)</p> </li> <li> <p> Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)</p> </li> <li> <p> Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)</p> </li> </ul> <h2> &nbsp;</h2> <h2> &nbsp;</h2> <h2> &nbsp;</h2> <p> ----------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <h2> <strong>Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych</strong></h2> <p> Tomasz Ścibior &ndash; Inspektor Ochrony Danych w&nbsp;Urzędzie Gminy Wiśniowa</p> <p> Kontakt:</p> <ul> <li> Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pok&oacute;j nr 7</li> <li> tel: 17 2775 063 wew. 23</li> <li> e-mail: <a href="mailto:iod@wisniowa.pl">iod@wisniowa.pl</a></li> </ul> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa

Z Inspektorem ochrony danych  można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@wisniowa.pl telefonicznie pod numerem 172775063 lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  i e ,oraz art.  9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:

 

5. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;

 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług.

 

 

 Administrator lub osoba działająca z upoważnienia administratora

…………………………………………………………………………

 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Tomasz Ścibior – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wiśniowa

Kontakt:

 • Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pokój nr 7
 • tel: 17 2775 063 wew. 23
 • e-mail: iod@wisniowa.pl

 

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa

Z Inspektorem ochrony danych  można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@wisniowa.pl telefonicznie pod numerem 172775063 lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu, realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  i e ,oraz art.  9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów przetwarzające dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Wiśniowa;

 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Wiśniowa, realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;

 

10. Pani/Pana Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 

 

 Administrator danych osobowych

 

 

 • Klauzula informacyjna (przetwarzanie przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

 • Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

 • Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Tomasz Ścibior – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wiśniowa

Kontakt:

 • Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pokój nr 7
 • tel: 17 2775 063 wew. 23
 • e-mail: iod@wisniowa.pl

 

 

 

2018-06-05 15:27:13  Tomasz Ścibior

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa</p> <p> Z Inspektorem ochrony danych&nbsp; można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres <u>iod@wisniowa.pl</u> telefonicznie pod numerem 172775063 lub&nbsp;listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek <em>&bdquo;Do Inspektora ochrony danych&rdquo;</em>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu,&nbsp;realizacji um&oacute;w zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;</p> <p> 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą&nbsp; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c&nbsp; i e ,oraz art.&nbsp; 9 ust. 1 og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.</p> <p> 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis&oacute;w prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych um&oacute;w przetwarzające dane osobowe dla kt&oacute;rych Administratorem jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:</p> <p> 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania</p> <p> &nbsp;</p> <p> 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wypełnienia obowiązk&oacute;w prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Wiśniowa,&nbsp;realizacji um&oacute;w zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 10. Pani/Pana Dane nie będą przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;<em>Administrator danych osobowych</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <p> Klauzula informacyjna (przetwarzanie przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)</p> </li> <li> <p> Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)</p> </li> <li> <p> Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)</p> </li> </ul> <h2> &nbsp;</h2> <h2> &nbsp;</h2> <h2> &nbsp;</h2> <p> ----------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <h2> <strong>Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych</strong></h2> <p> Tomasz Ścibior &ndash; Inspektor Ochrony Danych w&nbsp;Urzędzie Gminy Wiśniowa</p> <p> Kontakt:</p> <ul> <li> Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pok&oacute;j nr 7</li> <li> tel: 17 2775 063 wew. 23</li> <li> e-mail: <a href="mailto:iod@wisniowa.pl">iod@wisniowa.pl</a></li> </ul> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> ' na '<p> Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa</p> <p> Z Inspektorem ochrony danych&nbsp; można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres <u>iod@wisniowa.pl</u> telefonicznie pod numerem 172775063 lub&nbsp;listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek <em>&bdquo;Do Inspektora ochrony danych&rdquo;</em>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu,&nbsp;realizacji um&oacute;w zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą&nbsp; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c&nbsp; i e ,oraz art.&nbsp; 9 ust. 1 og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis&oacute;w prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych um&oacute;w przetwarzające dane osobowe dla kt&oacute;rych Administratorem jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania</p> <p> &nbsp;</p> <p> 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wypełnienia obowiązk&oacute;w prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Wiśniowa,&nbsp;realizacji um&oacute;w zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 10. Pani/Pana Dane nie będą przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;<em>Administrator danych osobowych</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <a href="https://wisniowa.bip.gov.pl/fobjects/download/391628/klauzula-do-pdf.html">Klauzula informacyjna (przetwarzanie przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)</a></li> <li> <a href="https://wisniowa.bip.gov.pl/fobjects/download/391629/klauzula-el-pdf.html">Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)</a></li> <li> <a href="https://wisniowa.bip.gov.pl/fobjects/download/391630/klauzula-pasc-pdf.html">Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)</a></li> </ul> <h2> &nbsp;</h2> <h2> &nbsp;</h2> <h2> &nbsp;</h2> <p> ----------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <h2> <strong>Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych</strong></h2> <p> Tomasz Ścibior &ndash; Inspektor Ochrony Danych w&nbsp;Urzędzie Gminy Wiśniowa</p> <p> Kontakt:</p> <ul> <li> Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pok&oacute;j nr 7</li> <li> tel: 17 2775 063 wew. 23</li> <li> e-mail: <a href="mailto:iod@wisniowa.pl">iod@wisniowa.pl</a></li> </ul> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa

Z Inspektorem ochrony danych  można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@wisniowa.pl telefonicznie pod numerem 172775063 lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu, realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  i e ,oraz art.  9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów przetwarzające dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Wiśniowa;

 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Wiśniowa, realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;

 

10. Pani/Pana Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 

 

 Administrator danych osobowych

 

 

 • Klauzula informacyjna (przetwarzanie przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

 • Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

 • Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Tomasz Ścibior – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wiśniowa

Kontakt:

 • Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pokój nr 7
 • tel: 17 2775 063 wew. 23
 • e-mail: iod@wisniowa.pl

 

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa

Z Inspektorem ochrony danych  można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@wisniowa.pl telefonicznie pod numerem 172775063 lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu, realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  i e ,oraz art.  9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów przetwarzające dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Wiśniowa;

 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:

 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Wiśniowa, realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;

 

10. Pani/Pana Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 

 

 Administrator danych osobowych

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Tomasz Ścibior – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wiśniowa

Kontakt:

 • Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pokój nr 7
 • tel: 17 2775 063 wew. 23
 • e-mail: iod@wisniowa.pl

 

 

 

2020-01-03 12:26:44  Tomasz Ścibior

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa</p> <p> Z Inspektorem ochrony danych&nbsp; można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres <u>iod@wisniowa.pl</u> telefonicznie pod numerem 172775063 lub&nbsp;listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek <em>&bdquo;Do Inspektora ochrony danych&rdquo;</em>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu,&nbsp;realizacji um&oacute;w zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą&nbsp; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c&nbsp; i e ,oraz art.&nbsp; 9 ust. 1 og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis&oacute;w prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych um&oacute;w przetwarzające dane osobowe dla kt&oacute;rych Administratorem jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania</p> <p> &nbsp;</p> <p> 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wypełnienia obowiązk&oacute;w prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Wiśniowa,&nbsp;realizacji um&oacute;w zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 10. Pani/Pana Dane nie będą przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;<em>Administrator danych osobowych</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <a href="https://wisniowa.bip.gov.pl/fobjects/download/391628/klauzula-do-pdf.html">Klauzula informacyjna (przetwarzanie przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)</a></li> <li> <a href="https://wisniowa.bip.gov.pl/fobjects/download/391629/klauzula-el-pdf.html">Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)</a></li> <li> <a href="https://wisniowa.bip.gov.pl/fobjects/download/391630/klauzula-pasc-pdf.html">Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)</a></li> </ul> <h2> &nbsp;</h2> <h2> &nbsp;</h2> <h2> &nbsp;</h2> <p> ----------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <h2> <strong>Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych</strong></h2> <p> Tomasz Ścibior &ndash; Inspektor Ochrony Danych w&nbsp;Urzędzie Gminy Wiśniowa</p> <p> Kontakt:</p> <ul> <li> Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pok&oacute;j nr 7</li> <li> tel: 17 2775 063 wew. 23</li> <li> e-mail: <a href="mailto:iod@wisniowa.pl">iod@wisniowa.pl</a></li> </ul> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> ' na '<p> Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa</p> <p> Z Inspektorem ochrony danych&nbsp; można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres <u>iod@wisniowa.pl</u> telefonicznie pod numerem 172775063 lub&nbsp;listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek <em>&bdquo;Do Inspektora ochrony danych&rdquo;</em>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu,&nbsp;realizacji um&oacute;w zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą&nbsp; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c&nbsp; i e ,oraz art.&nbsp; 9 ust. 1 og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis&oacute;w prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych um&oacute;w przetwarzające dane osobowe dla kt&oacute;rych Administratorem jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania</p> <p> &nbsp;</p> <p> 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wypełnienia obowiązk&oacute;w prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Wiśniowa,&nbsp;realizacji um&oacute;w zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 10. Pani/Pana Dane nie będą przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;<em>Administrator danych osobowych</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <a href="https://wisniowa.bip.gov.pl/fobjects/download/391628/klauzula-do-pdf.html">Klauzula informacyjna (przetwarzanie przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)</a></li> <li> <a href="https://wisniowa.bip.gov.pl/fobjects/download/391629/klauzula-el-pdf.html">Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)</a></li> <li> <a href="https://wisniowa.bip.gov.pl/fobjects/download/391630/klauzula-pasc-pdf.html">Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)</a></li> </ul> <h2> &nbsp;</h2> <h2> &nbsp;</h2> <h2> &nbsp;</h2> <p> ----------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <h2> <strong>Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych</strong></h2> <p> Daniel Panek &ndash; Inspektor Ochrony Danych</p> <ul> <li> Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150</li> <li> e-mail: <a href="mailto:iod@wisniowa.pl">iod@wisniowa.pl</a></li> </ul> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa

Z Inspektorem ochrony danych  można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@wisniowa.pl telefonicznie pod numerem 172775063 lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu, realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  i e ,oraz art.  9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów przetwarzające dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Wiśniowa;

 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:

 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Wiśniowa, realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;

 

10. Pani/Pana Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 

 

 Administrator danych osobowych

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Tomasz Ścibior – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wiśniowa

Kontakt:

 • Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pokój nr 7
 • tel: 17 2775 063 wew. 23
 • e-mail: iod@wisniowa.pl

 

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa

Z Inspektorem ochrony danych  można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@wisniowa.pl telefonicznie pod numerem 172775063 lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu, realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  i e ,oraz art.  9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów przetwarzające dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Wiśniowa;

 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:

 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Wiśniowa, realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;

 

10. Pani/Pana Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 

 

 Administrator danych osobowych

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Daniel Panek – Inspektor Ochrony Danych

 

 

 

2020-01-03 12:51:31  Tomasz Ścibior

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa</p> <p> Z Inspektorem ochrony danych&nbsp; można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres <u>iod@wisniowa.pl</u> telefonicznie pod numerem 172775063 lub&nbsp;listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek <em>&bdquo;Do Inspektora ochrony danych&rdquo;</em>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu,&nbsp;realizacji um&oacute;w zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą&nbsp; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c&nbsp; i e ,oraz art.&nbsp; 9 ust. 1 og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis&oacute;w prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych um&oacute;w przetwarzające dane osobowe dla kt&oacute;rych Administratorem jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania</p> <p> &nbsp;</p> <p> 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wypełnienia obowiązk&oacute;w prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Wiśniowa,&nbsp;realizacji um&oacute;w zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 10. Pani/Pana Dane nie będą przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;<em>Administrator danych osobowych</em></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <a href="https://wisniowa.bip.gov.pl/fobjects/download/391628/klauzula-do-pdf.html">Klauzula informacyjna (przetwarzanie przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)</a></li> <li> <a href="https://wisniowa.bip.gov.pl/fobjects/download/391629/klauzula-el-pdf.html">Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)</a></li> <li> <a href="https://wisniowa.bip.gov.pl/fobjects/download/391630/klauzula-pasc-pdf.html">Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)</a></li> </ul> <h2> &nbsp;</h2> <h2> &nbsp;</h2> <h2> &nbsp;</h2> <p> ----------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <h2> <strong>Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych</strong></h2> <p> Daniel Panek &ndash; Inspektor Ochrony Danych</p> <ul> <li> Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150</li> <li> e-mail: <a href="mailto:iod@wisniowa.pl">iod@wisniowa.pl</a></li> </ul> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> ' na '<p> Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa</p> <p> Z Inspektorem ochrony danych&nbsp; można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres <u>iod@wisniowa.pl</u> telefonicznie pod numerem 172775063 lub&nbsp;listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek <em>&bdquo;Do Inspektora ochrony danych&rdquo;</em>.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepis&oacute;w prawa, w celu realizacji ustawowych zadań Administratora lub realizacji umowy zawartej z Administratorem, w koniecznym do tego zakresie i jeśli jest niezbędne do wykonania zadań Administratora;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą&nbsp; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c&nbsp; i e ,oraz art.&nbsp; 9 ust. 1 og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis&oacute;w prawa oraz inne podmioty przetwarzające dane osobowe dla kt&oacute;rych Administratorem jest W&oacute;jt Gminy Wiśniowa na podstawie stosownych um&oacute;w;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści Pani/ Pana danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, kt&oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym że realizacja tego prawa może być ograniczona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne dotyczące ochrony danych osobowych..</p> <p> &nbsp;</p> <p> 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązk&oacute;w prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Wiśniowa lub realizacji zawartych um&oacute;w. W przypadku ich niepodania obowiązek nie będzie m&oacute;gł zostać spełniony;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 10. Pani/Pana Dane nie będą przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany,&nbsp; oraz nie będa przetwarzane w oparciu o profilowanie.</p> <p> &nbsp;</p> <p align="right"> <em>W&oacute;jt </em></p> <p align="right"> <em>Marcin Kut</em></p> <p align="right"> <em><em>Administrator danych osobowych</em></em></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <a href="https://wisniowa.bip.gov.pl/fobjects/download/391628/klauzula-do-pdf.html">Klauzula informacyjna (przetwarzanie przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)</a></li> <li> <a href="https://wisniowa.bip.gov.pl/fobjects/download/391629/klauzula-el-pdf.html">Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)</a></li> <li> <a href="https://wisniowa.bip.gov.pl/fobjects/download/391630/klauzula-pasc-pdf.html">Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)</a></li> </ul> <h2> &nbsp;</h2> <h2> &nbsp;</h2> <h2> &nbsp;</h2> <p> ----------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <h2> <strong>Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych</strong></h2> <p> Daniel Panek &ndash; Inspektor Ochrony Danych</p> <ul> <li> Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150</li> <li> e-mail: <a href="mailto:iod@wisniowa.pl">iod@wisniowa.pl</a></li> </ul> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> <p align="right"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa

Z Inspektorem ochrony danych  można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@wisniowa.pl telefonicznie pod numerem 172775063 lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu, realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  i e ,oraz art.  9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów przetwarzające dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Wiśniowa;

 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:

 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Wiśniowa, realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;

 

10. Pani/Pana Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 

 

 Administrator danych osobowych

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Daniel Panek – Inspektor Ochrony Danych

 

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa

Z Inspektorem ochrony danych  można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@wisniowa.pl telefonicznie pod numerem 172775063 lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, w celu realizacji ustawowych zadań Administratora lub realizacji umowy zawartej z Administratorem, w koniecznym do tego zakresie i jeśli jest niezbędne do wykonania zadań Administratora;

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  i e ,oraz art.  9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty przetwarzające dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie stosownych umów;

 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:

 

7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści Pani/ Pana danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym że realizacja tego prawa może być ograniczona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne dotyczące ochrony danych osobowych..

 

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Wiśniowa lub realizacji zawartych umów. W przypadku ich niepodania obowiązek nie będzie mógł zostać spełniony;

 

10. Pani/Pana Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  oraz nie będa przetwarzane w oparciu o profilowanie.

 

Wójt

Marcin Kut

Administrator danych osobowych

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Daniel Panek – Inspektor Ochrony Danych

 

 

 

2020-01-03 12:51:32  Tomasz Ścibior

Załączono plik 391627

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2686105
user_idpuste20588
fobject_idpuste391627
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste136220
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-03 12:51:32  Tomasz Ścibior

Załączono plik 391628

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2686106
user_idpuste20588
fobject_idpuste391628
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste136220
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-03 12:51:32  Tomasz Ścibior

Załączono plik 391629

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2686107
user_idpuste20588
fobject_idpuste391629
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste136220
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-03 12:51:32  Tomasz Ścibior

Załączono plik 391630

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2686108
user_idpuste20588
fobject_idpuste391630
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste136220
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się