Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-12-14 15:54:52  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 181149 o nazwie 'Przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste181149
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepustePrzetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości
category_idpuste11809
language_idpuste1
shortpusteWójt Gminy Wiśniowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem następujących nieruchomośc
fullpuste

                                                                                                                                  Wiśniowa, dnia 03.12.2018r.

 

P.7151.33.2018

  

O g ł o s z e n i e

 


Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem następujących nieruchomości:

 

1). a). Plac utwardzony znajdujący się na działce 1176/7 w miejscowości Wiśniowa.

Powierzchnia 1425 m².

Cena wywoławcza czynszu za 1 m² powierzchni wynosi 0,60 zł, netto.

 

 b). Plac nieutwardzony znajdujący się na działce 1178/7 w miejscowości Wiśniowa.

Powierzchnia 1800 m².

Cena wywoławcza czynszu za 1 m² powierzchni wynosi 0,20 zł, netto.

 

2). Plac nieutwardzony znajdujący się na działce 1176/8 w miejscowości Wiśniowa.

Powierzchnia 925 m².

Cena wywoławcza czynszu za 1 m² powierzchni wynosi 0,20 zł, netto.

 

3). Garaż znajdujący się w budynku magazynowym  na działce nr 1682
w miejscowości Niewodna. (od strony północnej)

Powierzchnia 81 m2.

Cena wywoławcza czynszu za 1m2 powierzchni wynosi 1,38 zł, netto.

 

4). Garaż znajdujący się w budynku magazynowym  na działce nr 1682
w miejscowości Niewodna. (środkowy)

Powierzchnia 81 m2.

Cena wywoławcza czynszu za 1m2 powierzchni wynosi 1,38 zł, netto.

 

5). Garaż znajdujący się w budynku magazynowym  na działce nr 1682
w miejscowości Niewodna. (od strony południowej)

Powierzchnia 38 m2.

Cena wywoławcza czynszu za 1m2 powierzchni wynosi 1,38 zł, netto.

 

 

Umowa wynajmu na przedmiotowe nieruchomości zawarta zostanie na czas oznaczony - do lat trzech.

 

Do wylicytowanej ceny wynajmu doliczony zostanie podatek VAT    w wysokości 23%.

 

Przetarg na wynajem ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 03 stycznia 2019 roku, w Urzędzie Gminy w Wiśniowej pokój nr 8a. w godzinach:

 

1000– plac utwardzony i nieutwardzony znajdujący się na działce 1176/7.

1030– plac nieutwardzony znajdujący się na działce 1176/8.

1100– garaż w Niewodnej (od str. północnej).

1130– garaż w Niewodnej (środkowy).

1200– garaż w Niewodnej (od str. południowej).

 

Warunkiem udziału w postępowaniu i zawarcie ważnej umowy najmu jest równoczesne skuteczne wylicytowanie w punkcie 1 części a i części b – łącznie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w następujących wysokościach:

Plac utwardz. i nieutwardz. znajdujący się na dz. 1176/7      - 100,00 zł.

Plac nieutwardz. znajdujący się na dz. 1176/8                        - 100,00 zł.

Garaże                                                                                             - po 50,00 zł każdy.

 

Wadium w odpowiedniej wysokości należy wpłacić do Kasy Urzędu Gminy najpóźniej na piętnaście minut przed rozpoczęciem przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 8a codziennie 
w godz. od 900-1500 lub pod nr telefonu (017) 2775062 w. 36.

Zastrzega się unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Kandydaci na najemców zobowiązani są przed przetargiem do zapoznania się ze stanem technicznym nieruchomości będących przedmiotem wynajmu.

 

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach 14.12.2018r. do 28.12.2018r ./włącznie/ w:

  • UG Wiśniowa na tablicy ogłoszeń
  • 13 sołectwach,
  • zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wisniowa.pl

 

publishfrompuste2018-12-14 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprzetarg-ustny-nieograniczony-na-wynajem-nieruchomosci

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się