Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-04-25 07:53:20  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 215359 o nazwie 'Zawiadomienie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste215359
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteZawiadomienie
category_idpuste11654
language_idpuste1
shortpusteW związku z trwającą procedurą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”
fullpuste

Wiśniowa, dnia 24.04.2019r.

Ś.6220.8.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 79, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096), z związku z trwającą procedurą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”

 

Wójt Gminy Wiśniowa

zawiadamia

o możliwości zapoznania się wszystkich zainteresowanych o możliwości:

- zapoznania się z pismem Inwestora skierowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskaw Rzeszowie dotyczącym przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie”, które wyłożone jest do wgląduw Urzędzie Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa, w pokoju nr 10 (II p) w godzinach otwarcia urzędu, w terminie 30 dni tj. od 25.04.2019r. do 25.05.2019r.

- składania uwag i wniosków do Wójta Gminy Wiśniowa w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanympodpisem elektronicznym,w terminie 30 dni, tj. od 25.04.2019r. do 25.05.2019r.na adres: Urząd Gminy Wiśniowa, ul. Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa; poczta elektroniczna – sekretariat@wisniowa.pl, faks (17) 27 75 901.

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww. ustawy).

 

Ww. przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony postanowieniem tut. organu, znak: Ś.6220.8.2017, z dnia 12.02.2018 r., w którym nałożono na Wnioskodawcę obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Postępowanie administracyjne dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zostało wszczęte na wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Młp.

 

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017r., poz. 1405), niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

 

Wójt Gminy Wiśniowa jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

Obwieszczenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w wykazie danych na stronie internetowej bip.wisniowa.pl, prowadzonym przez Urząd Gminy Wiśniowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa orazw miejscu planowanej inwestycji.

 

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (art. 29 ww. ustawy).

 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wiśniowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                                                                                                                                                            

 

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut

publishfrompuste2019-04-25 00:00:00
_activepuste1
slugpustezawiadomienie
2019-04-25 07:53:20  Tomasz Ścibior

Pole slug zmieniło wartość z 'zawiadomienie' na '215359_zawiadomienie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugzawiadomienie215359_zawiadomienie

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się