Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-09 13:46:50  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 220311 o nazwie 'Sprawozdanie finansowe za 2018 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste220311
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteSprawozdanie finansowe za 2018 r.
category_idpuste38680
language_idpuste1
shortpusteZgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017, poz. 1911) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej zamieszcza sprawozdanie finsnowe za 2018 rok
fullpuste

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017, poz. 1911) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej zamieszcza sprawozdanie finsnowe za 2018 rok tj.:

1) Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

2) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

4) informację dodatkową wraz z tabelami uzupelniającymi do informacji dodatkowej.

publishfrompuste2019-05-09 00:00:00
_activepuste1
slugpustesprawozdanie-finansowe-za-2018-r
2019-05-09 13:47:55  Tomasz Ścibior

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Zgodnie z &sect; 34 ust. 9 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finans&oacute;w z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz plan&oacute;w kont dla budżetu państwa, budżet&oacute;w jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakład&oacute;w budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017, poz. 1911) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej zamieszcza sprawozdanie finsnowe za 2018 rok tj.:</p> <p style="text-align: justify;"> 1) Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</p> <p style="text-align: justify;"> 2) Rachunek zysk&oacute;w i strat jednostki (wariant por&oacute;wnawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.</p> <p style="text-align: justify;"> 3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</p> <p style="text-align: justify;"> 4) informację dodatkową wraz z tabelami uzupelniającymi do informacji dodatkowej.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Zgodnie z &sect; 34 ust. 9 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finans&oacute;w z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz plan&oacute;w kont dla budżetu państwa, budżet&oacute;w jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakład&oacute;w budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017, poz. 1911) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej zamieszcza sprawozdanie finsnowe za 2018 rok tj.:</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 1) Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</p> <p style="text-align: justify;"> 2) Rachunek zysk&oacute;w i strat jednostki (wariant por&oacute;wnawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.</p> <p style="text-align: justify;"> 3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</p> <p style="text-align: justify;"> 4) informację dodatkową wraz z tabelami uzupelniającymi do informacji dodatkowej.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017, poz. 1911) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej zamieszcza sprawozdanie finsnowe za 2018 rok tj.:

1) Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

2) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

4) informację dodatkową wraz z tabelami uzupelniającymi do informacji dodatkowej.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017, poz. 1911) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej zamieszcza sprawozdanie finsnowe za 2018 rok tj.:

 

1) Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

2) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

4) informację dodatkową wraz z tabelami uzupelniającymi do informacji dodatkowej.

 

2019-05-09 13:47:55  Tomasz Ścibior

Załączono plik 553404

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2128926
user_idpuste20588
fobject_idpuste553404
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste220311
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-09 13:47:55  Tomasz Ścibior

Załączono plik 553405

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2128927
user_idpuste20588
fobject_idpuste553405
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste220311
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-09 13:47:55  Tomasz Ścibior

Załączono plik 553407

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2128928
user_idpuste20588
fobject_idpuste553407
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste220311
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-09 13:47:55  Tomasz Ścibior

Załączono plik 553408

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2128929
user_idpuste20588
fobject_idpuste553408
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste220311
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się