Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-23 13:28:38  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 226107 o nazwie 'Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa oraz stron postępowania'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste226107
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteObwieszczenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa oraz stron postępowania
category_idpuste11654
language_idpuste1
shortpusteWójt Gminy Wiśniowa zawiadamia że w dniu 14.06.2019r. o godz. 16:00 w sali Budynku Ludowego w Szufnarowej odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawiedotyczącej uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie” wszczętego na wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Młp.
fullpuste

Wiśniowa, dnia 23.05.2019r.

 

Ś.6220.8.2017

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

OTWARTEJ DLA SPOŁECZEŃSTWA ORAZ STRON POSTĘPOWANIA

 

 

Na podstawie art. 36 oraz art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081) w związku z art. 49, art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096), Wójt Gminy Wiśniowa

 

zawiadamia

 

że w dniu 14.06.2019r. o godz. 16:00 w sali Budynku Ludowego w Szufnarowej odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawiedotyczącej uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie” wszczętego na wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060 Głogów Młp.

 

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081) – organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

 

Zgodnie z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego -jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane organowi administracji publicznej – niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, na stronie BIP Urzędu Gminy Wiśniowa http://bip.wisniowa.pl/oraz na tablicy ogłoszeń sołectwo Szufnarowa.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie wywiesza się w miejscu publicznie dostępnym na okres 14 dni tj. 24.05.2019r. do dnia 07.06.2019r.

 

 

WÓJT

Marcin Kut

 

publishfrompuste2019-05-23 00:00:00
_activepuste1
slugpusteobwieszczenie-o-rozprawie-administracyjnej-otwartej-dla-spoleczenstwa-oraz-stron-postepowania

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się