Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-10-24 16:14:01  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 67534 o nazwie 'Czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste67534
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteCzwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
category_idpuste11809
language_idpuste1
shortpusteWójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28, 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490)
fullpuste

Wiśniowa, dnia 21.10.2016r.

 

P.6840.14.2016

O g ł o s z e n i e

 

Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 28, 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2015r. poz. 1774) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

 

Podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

CZWARTY  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa

 

Ozn.

KW

Nr działki

i położenie

Pow.

działki

 Opis

Cena

wywoławcza

 netto zł.

Wadium zł.

RZ1S/00029216/7

262/1

Jaszczurowa

0,8633

ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.  

19.400,00

2.000,00

RZ1S/00029216/7

262/2

Jaszczurowa

0,5751 ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.  

13.200,00

1.500,00

RZ1S/00029216/7

262/3

Jaszczurowa

0,4778 ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.  

10.600,00

1.500,00

RZ1S/00029216/7

296/1

Jaszczurowa

1,1765 ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna, dąb. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.  

34.200,00

4.000,00

RZ1S/00029216/7

296/2

Jaszczurowa

0,7714 ha

Działka leśna, położona na lekko pochyłym terenie, porośnięta lasem mieszanym
z przewagą jodły, w mniejszości bukiem, miejscowo sosna. Dostęp do drogi będącej we władaniu gminy.  

21.100,00

2.500,00

 

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 06 grudnia 2016r. w Urzędzie Gminy w Wiśniowej pokój nr 8a.

- godz. 9:00     - działka nr 262/1

- godz. 9:30      - działka nr 262/2

- godz. 10:00   - działka nr 262/3

- godz. 10:30   - działka nr 296/1

- godz. 11:00   - działka nr 296/2

 

Kandydaci na nabywców zobowiązani są przed przetargiem do zapoznania się ze stanem prawnym
i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

 

Wadium ww. wysokości należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Gminy w Wiśniowej lub na konto Urzędu Gminy Wiśniowa; BS Strzyżów O Wiśniowa Nr 06 9168 1043 4200 0143 2000 0040 najpóźniej
w dniu 30 listopada 2016r.

 

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 28 czerwca 2016r.

Drugi przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 11 sierpnia 2016r.

Trzeci przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 04 października 2016r.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników  jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Kandydat na nabywcę jest obowiązany uiścić cenę sprzedaży w kasie urzędu gminy, lub na konto BS Strzyżów O Wiśniowa nr 40 9168 1043 4200 0143 2000 0010 na trzy dni przed podpisaniem umowy kupna sprzedaży.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Osoba ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia Umowy sprzedaży.

Sporządzenie aktu notarialnego odbywa się na koszt nabywcy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informuje się:

Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się
z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.Granice działek nie będą geodezyjnie wznawiane ani okazywane na gruncie.

 

Szczegółowej informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, pokój nr 8a lub telefonicznie: 0172775062, wew. 36.

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach 28.10.2016r. do 29.11.2016r ./włącznie/ w:

  • na tablicy ogłoszeń w UG Wiśniowa,
  • w 13 sołectwach,
  • na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie,
  • zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wisniowa.pl

 

 

WÓJT

Marcin Kut

publishfrompuste2016-10-24 00:00:00
_activepuste1
slugpusteczwarty-publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-wisniowa

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się