Lista artykułów

Nazwa artykułu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 20.04.2020
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10
maja 2020 r.
20.04.2020 więcej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
20.04.2020 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 14 kwietnia 2020 r.
o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń oraz terminie
losowania.
14.04.2020 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 10 kwietnia 2020 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r.
poz. 568) Wójt Gminy Wiśniowa podaje do wiadomości wyborców
informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 10 maja 2020 r.:
10.04.2020 więcej
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w
Gminie Wiśniowa
31.03.2020 więcej
Zarządzenie nr 92/2019 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Wiśniowa miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
14.02.2020 więcej
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
14.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się